ReadyPlanet.com

การทักทายเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้า article
การทักทายเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้า 
(Build first impression with customers by your greeting)
 
 การทักทายเมื่อเริ่มต้นการบริการหรือการติดต่อกับลูกค้า สามารถสร้างความประทับใจได้จากการแสดงถึงความเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
สำหรับการติดต่อแบบเผชิญหน้า รอยยิ้มและการไหว้ เป็นการแสดงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า  กล่าวทักทายลูกค้าทางโทรศัพท์สามารถแสดงออกด้วยด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง แสดงออกถึงความกระตือรือร้น และคำพูด “สวัสดีค่ะ/ครับ ..... ยินดีให้บริการ” เป็นต้น รวมถึง การกล่าวทักทายลูกค้าก่อนเริ่มให้บริการผ่านการบริการช่องทาง Online ก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า


โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
2 ตุลาคม 2562
Call Center Master Tips - H