ReadyPlanet.com

จงใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย article
จงใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย (Design your own goal)
 

เชื่อว่าทุกคนต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องการงาน ครอบครัว หรือ สุขภาพ  ตัววัดความสำเร็จมักจะประเมินจากเป้าหมายที่ได้วางไว้  การตั้งเป้าหมายของเราสามารถเป็นเป้าหมาย ระยะสั้น
(1-3 เดือน) ระยะกลาง (1-3 ปี) หรือระยะยาวก็ได้  เป้าหมายที่ดีควรจะสอดคล้องกับงานที่ทำอยู่  การดำเนินชีวิต หรือความฝันของเรา 

การตั้งเป้าหมายให้แก่ตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ  และอย่าลืมที่จะให้รางวัลกับตัวเอง เมื่อสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือยัง ???
 

  

โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
16 มกราคม 2562
Call Center Master Tips - H