ReadyPlanet.com

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนแนะนำหรือปฏิเสธความช่วยเหลือแก่ลูกค้า article
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนแนะนำหรือปฏิเสธความช่วยเหลือแก่ลูกค้า 
(Ensure to give the right information to customer)
 

การบริการจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ มีความยืดหยุ่น และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับลูกค้า 

ผู้ให้บริการที่ดีจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากหัวหน้า หรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ก่อนที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือแก่ลูกค้า หรือ หากไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของนโยบายขององค์กร ก็ควรจะเก็บความต้องการของลูกค้าไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริการต่อไป
 
 

  

โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
26 พฤศจิกายน 2561
Call Center Master Tips - H