ReadyPlanet.com

กล่าวขอบคุณลูกค้าด้วยความจริงใจ article
กล่าว “ขอบคุณ” ลูกค้าด้วยความจริงใจ
(Say "Thank you" to your customer)
 
คำพูดว่า “ขอบคุณ” ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าผ่านการพูดคุย และการเขียน แสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความเป็นคนสำคัญของธุรกิจ 
การแสดงความขอบคุณสามารถแสดงออกได้ในหลายโอกาส เช่น ขอบคุณเมื่อลูกค้ารอคอยรับบริการ  ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  ขอบคุณที่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหา  ขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และ ขอบคุณที่ใช้บริการ เป็นต้น  ซึ่งการแสดงความจริงใจในการให้บริการนี้ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้า เจ้าหน้าที่ และองค์กร
 

โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
26 มิถุนายน 2562
Call Center Master Tips - H