ReadyPlanet.com

คิดบวกกับทุกความคิดเห็นของลูกค้า article
คิดบวกกับทุกความคิดเห็นของลูกค้า
(Thank you for all customer feedback)
 
ทุกๆ เสียงของลูกค้าล้วนมีประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคำชมเชย
คำแนะนำ หรือ แม้กระทั่งข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งความคิดเห็น และความต้องการของลูกค้า นับเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ลูกค้าได้รับ เมื่อได้รับคำชมเชย ก็แสดงถึงผลตอบรับที่ดี สร้างกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และรักษามาตรฐานการบริการที่ดีต่อไป  สำหรับคำแนะนำ (หรือ ข้อร้องเรียน) ก็ให้มองเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของสินค้า และมาตรฐานการบริการ  และหากลูกค้ามีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ลูกค้าได้ทราบ
 
 

  

โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
20 พฤษภาคม 2562
Call Center Master Tips - H