ReadyPlanet.com

วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article

วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า
(How to motivate your customer service / call center staff)


การสร้างแรงจูงใจในการทำงานมีความสำคัญต่อคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานบริการลูกค้าและคอลเซ็นเตอร์  เนื่องจากงานบริการที่มีทั้งความท้าทายและความจำเจ อีกทั้ง ต้องให้บริการเคสที่ยากๆ  ซึ่งหัวหน้าทีมสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้หลายวิธี อาทิ

1. ใส่ใจการอบรมพนักงานใหม่
การสร้างแรงจูงใจเริ่มต้นได้ตั้งแต่ การทำงานวันแรกของพนักงานใหม่ ซึ่งการดูแลเอาใส่ใจของหัวหน้า และ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมสำหรับการสอนงาน โดยมีการวางแผนและมอบหมายผู้สอนงานอย่างชัดเจน สามารถสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ได้

2. มอบรางวัลให้เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดี  
การมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ  รางวัลดังกล่าว เช่น บัตรกำนัล บัตรชมภาพยนตร์ หรือ เงินรางวัล เป็นต้น สำหรับรางวัลที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การให้วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติม การเลือกกะทำงาน การเลือกที่นั่งในการทำงาน เป็นต้น  นอกจากนั้น การชมเชยโดยประกาศผลงานของเจ้าหน้าที่ให้ทีมงานทราบ ก็เป็นอีกวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

3. สร้างบรรยากาศที่น่าทำงาน
บรรยากาศที่ดีในการทำงานมีส่วนทำให้เจ้าหน้าที่อยากมาทำงาน การสร้างบรรยากาศทำได้ในรูปแบบของการจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้  รวมถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานและหัวหน้างาน มีการพูดคุยอย่างใส่ใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. สร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน  เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้ ทุกคนในทีมรับทราบ และมีรับผิดชอบร่วมกัน จะสร้างความเป็นเจ้าของในงานที่ได้รับมอบหมาย และความผูกพันระหว่างทีมงาน  

5. ทำให้ทีมงานเห็นถึงความก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่
ความก้าวหน้าในงานเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนแสวงหา สำหรับการทำงานบริการก็จะมีความก้าวหน้าในงานเช่นเดียวกัน 
ขอยกตัวอย่างความก้าวหน้า (Career paths) ของสายงานบริการลูกค้า ดังนี้
ระดับต้น:
• Customer Service Representative / Call Center Agent
• Customer Support Representative / Product Support Agent
ระดับกลาง:
• Product Specialist
• Quality Assurance (QA)
ระดับหัวหน้างาน และ ผู้จัดการ:
• Customer Service/ Call Center Supervisor
• Customer Service/Call Center Team Leader
• Customer Service / Call Center Manager
• Quality Assurance (QA) Supervisor/ Manager
ระดับผู้บริหาร:
• VP/Director of Customer Service/ Call Center

การสร้างแรงจูงใจและความสุขในการทำงานสามารถสร้างได้จากผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และตัวของเจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งมอบการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

บทความโดย

คุณกฤตาภร ณ นคร
6 พฤศจิกายน 2562

 Editors Pick

6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article