ReadyPlanet.com

หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ article

หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ 
(Telesales Techniques)


• วันที่อบรม  พฤษภาคม 2562
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  แจ้งให้ทราบภายหลัง
• เหมาะสำหรับ  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

          

• เสริมสร้างความคิด (Mindset) และอารมณ์แบบผู้ชนะ 
• เรียนรู้เทคนิคเปิดการขายที่สร้างความประทับใจและสายสัมพันธ์กับลูกค้า
• เรียนรู้เทคนิคการฟัง การตั้งคำถาม เพื่อรู้ความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้า การเจรจาเพื่อปิดการขาย และวิธีสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง และการปิดการขาย 
• 4 ลักษณะของผู้ซื้อและวิธีสังเกตแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อในแต่ละประเภท
• ฝึกฝนทักษะและเทคนิคในการติดต่อกับลูกค้า การขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
• เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

หัวข้อที่ 1 : การสร้างเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
- การตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจในการขาย 
- การสร้างความมั่นใจสำหรับนักขายในระดับจิตใต้สำนึก  

หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการขายและการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
- การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกโทร   
- 4 ลักษณะของผู้ซื้อและการตัดสินใจซื้อของคนแต่ละประเภท  
- การโน้มน้าวใจตามลักษณะของคนแต่ละประเภท และวิธีปิดการขายกับผู้ซื้อในแต่ละประเภท
- ทักษะการฟัง (Effective Listening) และการตั้งคำถาม (Effective Questioning) เพื่อรู้ความต้องการของลูกค้า
- ทักษะการเจรจาเพื่อปิดการขาย
- เทคนิคการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง  

หัวข้อที่ 3 : ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
- ขั้นตอนการนำเสนอและขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
- การเตรียมบทสนทนาให้เหมาะกับการนำเสนอสินค้า

หัวข้อที่ 4:  การพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ประสบความสำเร็จ
- ทักษะอื่นๆ ของนักขาย อาทิ  การใช้ฐานข้อมูลลูกค้า  การรับมือลูกค้าร้องเรียน  และ การบริหารเวลา
- สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม

 

*** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  และกิจกรรมประกอบเน้นหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

 

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

ลงทะเบียนและชำระเงิน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการและจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
ตารางการอบรม Public-Training article