ReadyPlanet.com

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telephone Sales Techniques)


• วันที่อบรม  แจ้งให้ทราบภายหลัง
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  กรุงเทพฯ
• เหมาะสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

 

                          

- เสริมสร้างความคิดเชิงบวก (Positive Mindset) ของนักขายสินค้าทางโทรศัพท์ 
- เรียนรู้การสังเกตผู้ซื้อ 4 ประเภท และวิธีสังเกตแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อในแต่ละประเภท
- เพิ่มพูนทักษะการขาย เช่น การตั้งคำถาม วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ การโน้มน้าว
- เรียนรู้เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า และปิดการขาย
- ฝึกฝนเทคนิคการขายสินค้าในสถานการณ์ต่างๆ

 

หัวข้อที่ 1 : การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 
• คุณค่าของงานขายทางโทรศัพท์
• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ประสบความสำเร็จ
• วิธีบริหารตนเองเพื่อจัดการกับคำปฏิเสธ 


 หัวข้อที่ 2 : ขั้นตอนการขายสินค้าทางโทรศัพท์เชิงรุก

หัวข้อที่ 3 : การวิเคราะห์ลูกค้าและเทคนิคการขายทางโทรศัพท์

• เหตุผลที่ลูกค้าซื้อสินค้า
• หลักสังเกตการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 4 รูปแบบ 
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• การตั้งคำถามเพื่อทราบความต้องการของลูกค้า
• การพูดและใช้น้ำเสียงเพื่อนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
• การโน้มน้าวและคำพูดเพื่อปิดการขาย
• การรับมือและตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า   
• ทำอย่างไร เมื่อลูกค้ายังไม่ซื้อสินค้า
• การติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย
• ข้อควรระวัง สำหรับการขายสินค้าทางโทรศัพท์

หัวข้อที่ 4 : การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ

• ทักษะอื่นๆ ของนักขาย อาทิ การใช้ฐานข้อมูลลูกค้า และ การบริหารเวลา
• การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และความมั่นใจของนักขาย 
• การลดความเครียดจากการทำงาน
 

 *** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  และกิจกรรมประกอบเน้นหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

(ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน
วันที่ 7 เมษายน 2563)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 083-492-5985 และ 063-115-5012 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตรออนไลน์ การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ article
ตารางการอบรม Public-Training article