ReadyPlanet.com

หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ article

หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ 
(Telesales Techniques)

• วิทยากร : คุณกฤตาภร ณ นคร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด)
                           
คุณเบญจมาศ ใจหลัก(Certified Trainer and Excecutive Coach)

• วันที่อบรม  
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรม เอทัส ลุมพินี
• เหมาะสำหรับ  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

          

• เสริมสร้างความคิด (Mindset) และเรียนรู้การสร้างเป้าหมายการทำงานให้ตนเอง
• เรียนรู้การสังเกตผู้ซื้อ 4 ประเภท และวิธีส้งเกตแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
• เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการขาย อาทิการฟัง การตั้งคำถาม การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง การโน้มน้าว และการปิดการขาย 
• ฝึกฝนทักษะและเทคนิคในการติดต่อกับลูกค้า การขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
• เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

หัวข้อที่ 1 : การสร้างเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
- การตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจในการขาย 

หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการขายและการวิเคราะห์ลูกค้า
- หลักสังเกตการตัดสินใจซื้อของคน 4 รูปแบบ  
- Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกคล้อยตาม
- การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและเมื่อเกิดข้อโต้แย้ง
- 5 Power Closes การพูดเพื่อปิดการขาย

หัวข้อที่ 3 : การเตรียมความพร้อมของนักขาย
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ประสบความสำเร็จ
- ทักษะของนักขาย เช่น การพูด การฟัง การต้้งคำถาม การใช้ฐานข้อมูล เป็นต้น

หัวข้อที่ 4:  ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
- ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
- การเตรียมบทสนทนาให้เหมาะสมกับการนำเสนอสินค้า

สรุปการอบรม : การพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ

 

*** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  และกิจกรรมประกอบเน้นหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

 

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

ลงทะเบียนและชำระเงิน
ภายในวันที่ 8 พ.ค. 62

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
ตารางการอบรม Public-Training article