ReadyPlanet.com

ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2566 

วัน วันที่อบรม     หลักสูตร 
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
พุธ 15 มีนาคม 2566 การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
 พฤหัสบดี

 18 พฤษภาคม 2566 

 การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 พฤหัสบดี  8 มิถุนายน 2566   กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ
ของ Contact Center 
พฤหัสบดี  10 สิงหาคม 2566  การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
พุธ  13 กันยายน 2566  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
 พุธ 15 พฤศจิกายน 2566  การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
พุธ  22 พฤศจิกายน 2566  กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ
ของ Contact Center 
     
     

 

 ติดต่อ Call Center Master 

 095-896-8586 และ 063-115-5012

 training@callcentermaster.com

   Line ID : @callcentermaster
Public Training Courses

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article