ReadyPlanet.com

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตรออนไลน์  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Telesales Techniques)


• วันที่อบรม  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

• วิทยากร  คุณเบญจมาศ ใจหลัก (Certified Trainer  & Executive Coach) 

• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  @ Zoom
• เหมาะสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

 

                          

  • เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและความมั่นใจของนักขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • เข้าใจขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์และฝึกการเตรียม Tele-script ในทุกขั้นตอนการขาย 
  • เรียนรู้การสังเกตผู้ซื้อ 4 ประเภท และวิธีสังเกตแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อในแต่ละประเภท
  • ฝึกเทคนิคที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การเปิดการขาย การโน้มน้าว และปิดการขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขาย

 

หัวข้อที่ 1 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ
 
หัวข้อที่ 2 : ขั้นตอนการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 
หัวข้อที่ 3 : ทักษะพื้นฐานการขายทางโทรศัพท์ให้เพิ่ม Success Call
•  เทคนิคการเปิดการขายเพื่อดึงดูดความสนใจ 
 
•  ทักษะการถามคำถามเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อ
•  จริตการซื้อของลูกค้า 4 รูปแบบ 
•  การเตรียมสคริปต์เพื่อการโน้มน้าวใจ (Power-phone script) 
•  ทักษะการตอบข้อโต้แย้งและปิดการขาย
 
สรุปการอบรมและสะท้อนการเรียนรู้
 
** บรรยาย 40% กิจกรรม 60%**

 *** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  เน้นการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

ราคา Early Bird
4,000.00 บาท

(ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article