หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article

หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication Techniques)

• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์  จำกัด 
                 คุณรุ่งระวี พันธานนท์ : Operation Manager, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 
• วันที่อบรม   วันพุธที่ 9 สิงหาคม  2560 (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน รวมถึงติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 


- เข้าใจความสำคัญของการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ การนำทักษะการสื่อสารไปใช้ในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ
- เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร เช่น การฟัง การพูด การใช้คำพูด การตั้งคำถาม การเขียน การรับข้อร้องเรียน และการใช้ภาษากาย เป็นต้น
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 

หัวข้อที่ 1 : ความสำคัญของการสื่อสาร 

 • ความสำคัญของการสื่อสารและประโยชน์ที่ได้รับ 
 • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเภทของการสื่อสาร และช่องทางการติดต่อของลูกค้าในยุคดิจิตัล  อาทิ Face-to-Face, Phone, Email, และ Social Media

 


หัวข้อที่ 2 :  เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการฟังแบบจับใจความ (Active Listening)
 • เทคนิคการพูด (Speaking)
 • เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก (Positive Words)
 • เทคนิคการตั้งคำถาม (Questioning)
 • เทคนิคการเขียน (Writing)
 • เทคนิคการโน้มน้าว (Persuasion)
 • เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยาก (Communicating in difficult situations)
 • เทคนิคการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด (Non-Verbal Communication)


 
หัวข้อที่ 3 : Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และช่องทางต่างๆ

 • การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • การสอบความคิดเห็นของลูกค้าจากแบบสอบถาม
 • การประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน
 • การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การโน้มน้าว
    และการเจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยาก เช่น การรับเรื่อง
   ร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น

 

หัวข้อที่ 4 : สรุปการอบรม

• อุปสรรคของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• การเพิ่มความมั่นใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยตนเอง

 


*** เรียนรู้ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อ ประสานงานผ่านทาง ช่องทางต่างๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า  เน้น ฝึกฝนผ่านกิจกรรมประกอบการอบรม อาทิ การระดมสมอง Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงาน ***

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

 

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท
 

(ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 26 กรกฎาคม 2560)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 
Public Training Courses

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
ตารางการอบรม Public-Training article