ReadyPlanet.com

หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article

หลักสูตร  การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 
(Call Center Measurement & Quality Control)  


 

ระยะเวลาการอบรม  1 วัน 
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) และหัวหน้างาน (Supervisor)

 
 
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพ และ การวัดคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์  
  • การกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ  หลักเกณฑ์ในการวัดผล  
    แนวทางในการวิเคราะห์ผลและการประเมินผลในการปฏิบัติงาน เรียนรู้
  • เข้าใจเทคนิค และการวิเคราะห์ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center
  • เรียนรู้การวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

 


     • ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพ และ คุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 
     • ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Call Center
     • การวัดผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center
     • การประยุกต์ใช้ข้อมูลและรายงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
     • การกำหนดมาตรฐานเพื่อวัดคุณภาพการบริการ Call Center
     • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
     • เทคนิคในการวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารของผู้ให้บริการ (Call Center Agent)
     • เทคนิคการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     • แนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
 
 
 
 
แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรบรรยายเนื้อหา  แนะนำทักษะต่างๆ  และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน (Workshop) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
 
 หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
 
 

 
ติดต่อ Call Center Master โทร 095-896-8586 หรือ อีเมล: contact@callcentermaster.com
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดIn-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article