dot dot
dot
dot
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article

หลักสูตร  การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 

(Call Center Measurement & Quality Control)  
 
ระยะเวลาการอบรม   1  วัน 
 
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) และหัวหน้างาน (Supervisor)
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม
หลักสูตรนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพ และ การวัดคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์   การกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ  หลักเกณฑ์ในการวัดผล  แนวทางในการวิเคราะห์ผลและการประเมินผลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ หัวหน้างาน (Supervisor) และ  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  สามารถวัดประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
 
รายละเอียดของการอบรม  (Course Outline)  
ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพ และ คุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 
ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Call Center
การวัดผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center
การประยุกต์ใช้ข้อมูลและรายงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การกำหนดมาตรฐานเพื่อวัดคุณภาพการบริการ Call Center
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เทคนิคในการวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารของผู้ให้บริการ (Call Center Agent)
เทคนิคการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
แนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
 
แนวทางในการฝึกอบรม
วิทยากรบรรยายเนื้อหา  แนะนำทักษะต่างๆ  และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน (Workshop) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
ติดต่อ Call Center Master โทร: 095-896-8586 หรือ อีเมล: contact@callcentermaster.com
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center (Service Mind & Telephone Skill) article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article