ReadyPlanet.com

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telesales Techniques)


• วันที่อบรม  กำหนดภายหลัง
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
• เหมาะสำหรับ  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

 

- เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้การขายสินค้าทางโทรศัพท์ประสบความสำเร็จ
- เรียนรู้ทักษะที่สำคัญของนักขายทางโทรศัพท์
- มีทัศนคติที่ดีต่อการขายสินค้าทางโทรศัพท์  และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่กำลังติดต่อ
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคในการติดต่อกับลูกค้า การขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
- เพิ่มประสิทธิภาพ  และ ความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ 
• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ประสบความสำเร็จ
• เหตุผลที่ลูกค้า “ซื้อ” และ “ไม่ซื้อ” 
• ทัศนคติ และการเตรียมตัวที่ดีก่อนการขาย
• ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์  อาทิ  การพูด  และ การฟัง
• ทักษะอื่นๆ ของนักขาย อาทิ การใช้ฐานข้อมูลลูกค้า  การรับมือลูกค้าร้องเรียน  และ การบริหารเวลา
• เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
   o การเปิดการขาย 
   o การตั้งคำถามให้สอดคล้องกับการเปิดการขาย
   o การนำเสนอสินค้า
   o การแก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า
   o การโน้มน้าวลูกค้า 
   o การปิดการขาย
• ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย และ การใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อแก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า 
• การจับสัญญาณซื้อ (หรือ ไม่ซื้อ) ของลูกค้าที่กำลังนำเสนอขาย 
• ขั้นตอนการนำเสนอ และขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
• การเตรียมบทสนทนาให้เหมาะกับการนำเสนอสินค้า
• การพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ 
• สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม

 

*** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  และกิจกรรมประกอบเน้นหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท
ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
ตารางการอบรม Public-Training article