ReadyPlanet.com

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telesales Techniques)


• วันที่อบรม  กำหนดภายหลัง
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  กรุงเทพฯ
• เหมาะสำหรับ  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

 

- เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้การขายสินค้าทางโทรศัพท์ประสบความสำเร็จ
- เรียนรู้ทักษะที่สำคัญของนักขายทางโทรศัพท์
- มีทัศนคติที่ดีต่อการขายสินค้าทางโทรศัพท์  และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่กำลังติดต่อ
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคในการติดต่อกับลูกค้า การขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
- เพิ่มประสิทธิภาพ  และ ความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ 
• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ประสบความสำเร็จ
• เหตุผลที่ลูกค้า “ซื้อ” และ “ไม่ซื้อ” 
• ทัศนคติ และการเตรียมตัวที่ดีก่อนการขาย
• ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์  อาทิ  การพูด  และ การฟัง
• ทักษะอื่นๆ ของนักขาย อาทิ การใช้ฐานข้อมูลลูกค้า  การรับมือลูกค้าร้องเรียน  และ การบริหารเวลา
• เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
   o การเปิดการขาย 
   o การตั้งคำถามให้สอดคล้องกับการเปิดการขาย
   o การนำเสนอสินค้า
   o การแก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า
   o การโน้มน้าวลูกค้า 
   o การปิดการขาย
• ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย และ การใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อแก้ข้อโต้แย้งของลูกค้า 
• การจับสัญญาณซื้อ (หรือ ไม่ซื้อ) ของลูกค้าที่กำลังนำเสนอขาย 
• ขั้นตอนการนำเสนอ และขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
• การเตรียมบทสนทนาให้เหมาะกับการนำเสนอสินค้า
• การพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ 
• สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม

 

*** ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ครบถ้วน  เน้น เทคนิคการขาย  และกิจกรรมประกอบเน้นหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***
 

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท
ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ article
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article
ตารางการอบรม Public-Training article