ReadyPlanet.com

ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2562

วัน วันที่อบรม หลักสูตร
วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562  เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 

การอบรมของ Call Center Master 2561
วันพุธ 21 พฤศจิกายน 2561     เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561  กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center 
วันพุธ 21 พฤศจิกายน 2561     เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561              การสื่อสารเพื่อการบริการและการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561     การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561     เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561            สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
วันพฤหัสบดี 12 มิถุนายน 2561       การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561       สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์
วันพฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561    กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center
วันพุธ  21 กุมภาพันธ์ 2561        การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพุธ  14 มีนาคม 2561          การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ
วันพุธ  21 มีนาคม 2561          เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

การอบรมของ Call Center Master : 2560

 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2560 : ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน  2560 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center 

 วันพฤหัสบดี 19  ตุลาคม 2560 : สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า  
 
 วันพุธ 20 กันยายน 2560 : เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ  

 วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2560  : การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center 

 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 :  เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560: การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ  

 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 :  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 

วันพูธที่ 14 มิถุนายน 2560 :  กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 :  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่  22  มีนาคม 2560 : การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ
 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 :  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560: ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการและจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article