ReadyPlanet.com





ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2561

วัน วันที่อบรม หลักสูตร
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561  การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพุธ 14 มีนาคม 2561  การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ
วันพุธ 21 มีนาคม 2561  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 

การอบรมของ Call Center Master : 2560

 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2560 : ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน  2560 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center 

 วันพฤหัสบดี 19  ตุลาคม 2560 : สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า  
 
 วันพุธ 20 กันยายน 2560 : เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ  

 วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2560  : การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center 

 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 :  เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560: การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ  

 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 :  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 

วันพูธที่ 14 มิถุนายน 2560 :  กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 :  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่  22  มีนาคม 2560 : การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ
 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 :  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560: ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

 




Public Training Courses

หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article