ReadyPlanet.com

ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2560

วัน วันที่อบรม หลักสูตร
วันพุธ 20 กันยายน 2560  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 19  ตุลาคม 2560  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน  2560  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center
วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2560  ทักษะการบริการ และเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ


การอบรมที่ผ่านมาของ Call Center Master

วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2560  
การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 :              
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560:   
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 :    
หลักสูตร  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

วันพูธที่ 14 มิถุนายน 2560 :            
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 :  
หลักสูตร  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่  22  มีนาคม 2560 :            
หลักสูตร  การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ

 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 :                 
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560    
หลักสูตร  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 
Public Training Courses

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article