คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร
Direct Marketing, Director   
บริษัท Intelligent Direct Marketing Consultant Co., Ltd
 

 

 

 

 

คุณสาวิตรี ศิริโตมร จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (MBA)  จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (MIS) สาขาInternet / E-Commerce จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสาวิตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ Call Center เป็นเวลากว่า 18  ปี มีความสามารถด้านงานขาย  การตลาด  รวมถึง การบริหารทีมงาน และ   Set up ทีมขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) ทั้งในและต่างประเทศ  มีความเชี่ยวชาญทั้งธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และสินค้าประเภทอื่นๆ   ปัจจุบัน เธอบริหารและดูแลทีมงานขายสินค้าทางโทรศัพท์มากกว่า 100 ท่าน  และเป็น Internal Trainer  ให้กับเจ้าหน้าที่ขาย (Telesales) ภายในองค์กร

นอกจากนั้น คุณสาวิตรี มีผลงานการเขียนหนังสือที่ได้รับความนิยม เรื่อง ผู้หญิงรวยเองได้ไม่ต้องง้อผู้ชาย

ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
  • เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article