คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ
Assistant Director – Customer Loyalty,
บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

 

 

 

 

 

 

 
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และ ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คุณสิชาภัทร ทำงานในสายงานบริการลูกค้ามาเป็นเวลามากกว่า 18  ปี  
มีความเชี่ยวชาญด้านวางแผนและจัดอบรมด้านการบริการ  เธอมีประสบการณ์ด้านการบริหารหน่วยงานบริการลูกค้าให้แก่สถาบันการเงิน และ บริษัท Outsource Contact Center  และดูแลเจ้าหน้าที่ Contact Center จำนวนกว่า 200 คนซึ่งให้บริการลูกค้าในหลายธุรกิจ  อาทิ สถาบันการเงิน  แอร์ไลน์  การสื่อสาร โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มออร์โต้โมบิล

ปัจจุบัน คุณสิชาภัทรดูแลหน่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service - Finance Products) และ ดูแลหน่วยงาน Authorization ซึ่งรับผิดชอบการอนุมัติการใช้วงเงินของลูกค้า

 
ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
  • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article