ที่มาของ Call Center Master article

 

 

  CALLCENTERMASTER.COM  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งและทีมงานที่จะทำให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างครบวงจร
(Call Center , Customer Service,  Technical Support , Telemarketing และ Telesales)  โดยเรา
นำเสนอบทความให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร  การบริการลูกค้า  การบริหารหน่วยงาน Contact Center  การขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าและองค์กรของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าข้อมูล อาทิ  ผู้บริหาร หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ และเจ้าของธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สนใจจะทำให้งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้, ส่งเสริมการขาย หรือเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อหาลูกค้า  รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลของตนเองไว้ประกอบการวางแผนธุรกิจ หรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านนี้อยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจด้านนี้  อีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป

 บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด  ให้บริการ : 
   • จัดอบรมแบบ Public Training
   • จัดอบรมภายในองค์กร (In-house training)
   • ที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งและบริหารหน่วยงาน Call Center
   • จัดทำมาตรฐานการให้บริการ และ การตรวจสอบคุณคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
   • สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Customer Survey) 


 ติดต่อ Call Center Master โทร 095-896-8586 หรือ contact@callcentermaster.com
 

CallCenterMaster ยินดีให้บริการค่ะ

 
About Us

ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article