ทีมงาน Call Center Master article

 ทีมวิทยากร

  คุณกฤตาภร  ณ นคร (อ. นก)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
  คุณรุ่งระวี พันธานนท์   Operation Manager, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  คุณสาวิตรี ศิริโตมร Direct Marketing,Director บริษัท Intelligent Direct Marketing Consultant Co., Ltd.
  คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ  Assistant Director – Customer Loyalty, บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด
  
คุณสลักจิต  การะเกตุ Trainer, บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
  คุณเบญจมาศ ใจหลัก Certified Trainer & Executive Coach
  

 ทีมงาน Callcentermaster.com


 คุณกฤตาภร  ณ นคร (อ. นก) (ผู้ก่อตั้ง  website - Call Center Master และ นักเขียน)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด และเป็นวิทยากรด้านการบริการลูกค้า และการบริหารหน่วยงาน Contact Center 
 คุณปัจมา กอสุวรรณ (เฟสบุ้ค และ Newsletter Admin)
ประสบการณ์ทำงานด้านบริการ และบริหาร  Call Center
 คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม (นักเขียน)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center ขนาดใหญ่
 คุณสุนีย์ มณีเกษมสุข (นักเขียน)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย project implement และ technical service  ของบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ Contact Center ชั้นนำของประเทศ  ประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบ Call Center ให้กับลูกค้าองค์กร  และบริหารทีมดูแลลูกค้าหลังการขาย
 คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล (นักเขียน)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Contact Center และ CRM   บริษัท มโนทัศน์ จำกัด www.manotouch.com
 คุณ กฤติยา เลาหกุล  (นักเขียน)
ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า การฝึกอบรม และการตรวจสอบคุณภาพเจ้าหน้าที่ Call Center
 คุณภคภัค ปุคคละนันท์ (เรียบเรียงและแปลบทความ)
ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article