หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling Techniques)

• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด                   

• วันที่อบรม  10 สิงหาคม 2566
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  
โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ
• 
เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

          
                

- เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาและ ต้องการร้องเรียน
- เข้าใจบทบาทของผู้ให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมีทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อร้องเรียน 
- เรียนรู้ และฝึกฝนเทคนิคการให้บริการลูกค้าร้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร การให้บริการลูกค้าและ มีกำลังใจในการทำงาน


 • ความสำคัญของข้อร้องเรียนและบทบาทของผู้ให้บริการมืออาชีพ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ให้บริการ
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า
 • พฤติกรรมและลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • ขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 • ทักษะที่จำเป็นของผู้รับข้อร้องเรียน อาทิ การฟัง การจับประเด็น และการพูด
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียน
 • การใช้คำพูดเชิงบวกในการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • เทคนิคการรับมือลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองและประณีประนอมกับลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์ของเจ้าหน้าที่และลูกค้า
 • เทคนิคการรับมือ Comment เชิงลบใน Social Media
 • Case Study : การรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางบริการต่างๆ (วิทยากรรับเชิญ)
 • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
 • สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม

  *** เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมลูกค้าที่ต้องการร้องเรียน  เน้นเทคนิคการบริการลูกค้าร้องเรียน ตัวอย่าง Case Study กิจกรรม Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง ***

  

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท
 

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท

(ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 27 กรกฎาคม 256ุ6)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article