หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling Techniques)

วิทยากร คุณกฤตาภร ณ นคร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
วันที่อบรม 16 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาและ ต้องการร้องเรียน
 • เข้าใจบทบาทของผู้ให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมีทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อร้องเรียน
 • เรียนรู้ และฝึกฝนเทคนิคการให้บริการลูกค้าร้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร การให้บริการลูกค้าและ มีกำลังใจในการทำงาน

 

รายละเอียดการอบรม
 • ความสำคัญของข้อร้องเรียนและบทบาทของผู้ให้บริการมืออาชีพ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ให้บริการ
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า
 • พฤติกรรมและลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • ขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 • ทักษะที่จำเป็นของผู้รับข้อร้องเรียน อาทิ การฟัง การจับประเด็น และการพูด
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียน
 • การใช้คำพูดเชิงบวกในการรับเรื่องร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • เทคนิคการรับมือลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองและประณีประนอมกับลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์ของเจ้าหน้าที่และลูกค้า
 • เทคนิคการรับมือ Comment เชิงลบใน Social Media
 • Case Study : การรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางบริการต่างๆ (วิทยากรรับเชิญ)
 • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
 • สรุปการอบรม และ ตอบข้อซักถาม

*** เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมลูกค้าที่ต้องการร้องเรียน เน้นเทคนิคการบริการลูกค้าร้องเรียน ตัวอย่าง Case Study กิจกรรม Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง ***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
5,000 บาท
ราคา Early Bird
4,250 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 3 พ.ค. 2567
 
Public Training Courses