ReadyPlanet.com
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไรarticle

Competency คือ สมรรถนะ ความสามารถ หรือศักยภาพ  ที่มาจากความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาของบุคคลนั้น  ซึ่งความสามารถหรือศักยภาพของคนเรา มาจาก 3  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 1) ความรู้ (Knowledge)  2)ทักษะ (Skill)  และ  3) คุณลักษณะ (Attributes)

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article

การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  การฟังเชิงรุก (Active Listening) หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจ โดยเปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ  และผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพarticle

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ Call Center Master ขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์

บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

 งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]