ReadyPlanet.com
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Centerarticle

สำหรับตำแหน่งงานด้าน Call Center  ฝ่ายบุคคลจะมีกระบวนการคัดสรรเป็นอย่างดี  เพราะงานด้าน Call Center  ดูเหมือนง่าย แต่ในการทำงานจริงไม่ง่ายเลย จากประสบการณ์ของผู้เขียนขอสรุปทักษะจำเป็น ที่ควรมี ดังนี้  1. เป็นผู้ฟังที่ดี  2. ตามที่ได้สัญญากับลูกค้า 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้า/บริการ

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพarticle

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ และนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article

การพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใช้ Competency เป็นตัวกำหนด จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่และมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้  ขั้นตอนแรก คือ การประเมินตนเอง ตาม Competency ตามตำแหน่งงาน

 
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไรarticle

Competency คือ สมรรถนะ ความสามารถ หรือศักยภาพ  ที่มาจากความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาของบุคคลนั้น  ซึ่งความสามารถหรือศักยภาพของคนเรา มาจาก 3  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 1) ความรู้ (Knowledge)  2)ทักษะ (Skill)  และ  3) คุณลักษณะ (Attributes)

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article

การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  การฟังเชิงรุก (Active Listening) หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจ โดยเปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ  และผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]