ReadyPlanet.comการรับมือ Comment เชิงลบใน Social Mediaarticle

การใช้ Social Media มีทั้งด้านบวกและลบ  เมื่อเกิดเรื่องด้านลบ ก็จะแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จะมีผู้อ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย บางครั้งหยาบคาย หรือขัดแย้ง ไม่เป็นมิตรกับธุรกิจของเรา  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการกับความคิดด้านลบ หรือ comment เชิงลบเหล่านั้น โดยต้องไม่ลบ คอมเมนท์ ใดๆ ก่อนที่จะได้มีการชี้แจงรายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media article

ลูกค้า Social Media สามารถแสดงความคิดเห็นและ โต้ตอบที่มากกว่าการช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เนื่องจากการ Post เพียงครั้งเดียว จะสื่อสารไปยังบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน  ซึ่งทำให้  Social  Media  ขยายข้อร้องเรียน ที่มีการตรวจสอบแล้ว หรือบางครั้งยังไม่ได้มีการสอบสวนใด ๆ เป็นวงกว้าง  และพูดต่อๆ กันไปอย่างรวดเร็ว

ออกแบบแบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างไร article

การตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) เป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารทีมงาน Contact Center เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการบริการเป็นที่พึงพอใจ และเจ้าหน้าที่ได้ทำงานตามมาตรฐานที่ได้วางไว้  ซึ่งแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพนั้น ควรจะออกแบบเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  

ระบบ Real-Time Monitoring ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหน่วยงาน Contact Center article
การบริหารหน่วยงาน Contact Center ประกอบด้วยการวางแผน การบริหารรายวัน (Day-to-Day Operation) และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อให้การบริหารทีมงานในแต่ละวันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีระบบที่ทำให้ทราบว่าในวัน และเวลานั้นๆ เกิดอะไรขึ้นบ้างจาก โดยตรวจสอบการทำงานจาก Dashboard ในหน้าจอบนโต้ะทำงานของตนเอง  
หัวหน้าทีม Contact Center จะบริหารการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรarticle

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานบริการ คือการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนจะมีแนวโน้มทางอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง และมีความคาดหวังที่สูง  ซึ่งการบริหารการรับข้อร้องเรียนของหัวหน้าทีมสามารถพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพมากขึ้นได้โดย

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]