ReadyPlanet.comกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร

ดัชนีหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน Call Center (Call Center Metrics) อาทิ อัตราสายหลุด ความรวดเร็วในการรับสาย ระยะเวลาการสนทนาเฉลี่ย และการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จในสายแรก จะมีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI) เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานและแสดงถึงความสามารถในการบริหารหน่วยงาน Call Center

 
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้าarticle

ปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการขายไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังคงเลือกใช้วิธีการแบบเดิม คือ  Tele-Sales หรือ การขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักหรือเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำเสนอขายสินค้าให้ตรงตาม Lifestyle  และปิดการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5 เทคนิคการบริหาร Contact Centerarticle

ด้วย Contact Center เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และการบริหาร Contact Center เป็นงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆ  Call Center Master ขอแบ่งปัน 5 เทคนิคการบริหารหน่วยงาน Contact Center ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างานarticle

การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรมีทักษะเฉพาะในงานของตนเอง (Technical Skills) เท่านั้น แต่ควรมีทักษะในการบริหารคน (Soft Skills) ควบคู่กันไป  ทักษะในการบริหารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทักษะหนึ่งที่สำคัญและหัวหน้างานจำเป็นต้องมี คือ “การบริหารผลงานของลูกน้อง” 

10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Centerarticle

การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center  มีหลายวิธี อาทิ 1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า 2. จัดทำ Call Calibration เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ

หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]