ข้อดีการเลือกใช้บริการของ Call Center Master

 หลักสูตรการอบรมของ Call Center Master

ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้จากบทเรียน และ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างการอบรมไปปรับใช้การทำงานจริง

 ทีมวิทยากร และ ที่ปรึกษา

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริการลูกค้า และ การบริหารจัดการ Call Center ในหลายธุรกิจ มากกว่า 20 ปี

 การจัดการอบรมภายในองค์กร 

สามารถปรับหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้า  

 บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center

ลูกค้าเลือกแนวทางการทำงานได้ ไม่ว่าองค์กรของท่านอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนจัดตั้ง Call Center  หรือ อยู่ในช่วงเริ่มต้นการจัดระบบการบริหารหน่วยงาน Call Center หรือ การจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพการบริการ เป็นต้น

  บริการของ Call Center Master


 
ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.comบริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article
บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) article
หน้า 1/1
1
[Go to top]