ข้อดีการเลือกใช้บริการของ Call Center Master

หลักสูตรการอบรมของ
Call Center Master

ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้จากบทเรียน และ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างการอบรมไปปรับใช้การทำงานจริง

ทีมวิทยากร และ ที่ปรึกษา

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริการลูกค้า และ การบริหารจัดการ Call Center ในหลายธุรกิจ มากกว่า 20 ปี

การจัดการอบรมภายในองค์กร

สามารถปรับหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้า

บริการที่ปรึกษาการบริหาร หน่วยงาน Call Center

ลูกค้าเลือกแนวทางการทำงานได้ ไม่ว่าองค์กรของท่าน อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนจัดตั้ง Call Center หรือ อยู่ในช่วงเริ่มต้นการจัดระบบการบริหารหน่วยงาน Call Center หรือ การจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพการบริการ เป็นต้น

บริการของ Call Center Master

บริการฝึกอบรมแบบ Public Training

การจัดอบรมแบบกลุ่ม ซึ่งลูกค้าจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมอบรม โดยเรามีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับงานบริการลูกค้า และ Call Center สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน (Manager and Supervisor) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA) และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service and Call Agent)

รายละเอียดเพิ่มเติม >

บริการจัดอบรมภายในองค์กร
(In-House Training)

บริการจัดอบรมแบบเฉพาะกลุ่ม ณ สถานที่ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตร และหัวข้ออบรม (Course Outline) ที่เราได้ออกแบบไว้ หรือ ให้เราออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมตามความต้องการของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม >

บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center
(Call Center Management Consulting)

บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและบริหาร Call Center ของท่านเหมาะสำหรับองค์กร หรือ ธุรกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการบริการหน่วยงาน Call Center

รายละเอียดเพิ่มเติม >

บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์
(Telephone Service Quality Standard and Measurement)

บริการจัดทำมาตรฐานการบริการทางโทรศัพท์ ให้คำแนะนำในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริการของ Call Center

รายละเอียดเพิ่มเติม >

บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์
(Telephone Survey)

บริการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >

 


บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article
หน้า 1/1
1
[Go to top]