Management


วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Centerarticle

บทบาทของหัวหน้างานที่สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทีมงาน และจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ  วิธีการสร้าง Motivation (แรงกระตุ้น,แรงบันดาลใจ) ให้กับทีมงานสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การแบ่งปันข้อมูล เพื่อทำให้คนในทีม ได้รับรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร

5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article

การตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารหน่วยงานบริการลูกค้า (Contact Center) ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Centerarticle

Contact Center เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากสำหรับการติดต่อของลูกค้าและองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ การกำหนดตัวชี้วัด (Metrics) และKPIs ที่เหมาะสมจึงจำเป็นในการบริหาร Contact Center 

กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร

ดัชนีหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน Call Center (Call Center Metrics) อาทิ อัตราสายหลุด ความรวดเร็วในการรับสาย ระยะเวลาการสนทนาเฉลี่ย และการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จในสายแรก จะมีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI) เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานและแสดงถึงความสามารถในการบริหารหน่วยงาน Call Center

 
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้าarticle

ปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการขายไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังคงเลือกใช้วิธีการแบบเดิม คือ  Tele-Sales หรือ การขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักหรือเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำเสนอขายสินค้าให้ตรงตาม Lifestyle  และปิดการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]