หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)

วันที่อบรม 14 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เข้าใจเป้าหมายของการบริหารหน่วยงาน Contact Center
 • รู้จักดัชนี (Metrics) ใน Contact Center และเข้าใจความสัมพันธ์ของผลการทำงานในดัชนีต่างๆ
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ Contact Center Report เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center
 • เรียนรู้เทคนิคการประเมินคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน Contact Center

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1: เป้าหมายของการบริหารหน่วยงาน Contact Center

หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • ดัชนี (Contact Center Metrics) และ การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI Targets)
 • Voice
 • Non-Phone อาทิ Email และ Non-Real Time Transaction 
 • Productivity 
 •  
 • ความสัมพันธ์และการนำ Contact Center Metrics ไปใช้ในการบริหารประสิทธิภาพของ Contact Center

หัวข้อที่ 3 : การบริหารคุณภาพการทำงานของ Contact Center

 • ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการทำงานของ Contact Center (Quality Metrics)
 • การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Quality Monitoring
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพการบริการ

หัวข้อที่ 4 : การวิเคราะห์รายงาน (Contact Center Report)

 • การควบคุมและบริหาร Contact Center โดย Real Time Monitoring
 • การวิเคราะห์รายงานการปฎิบัติงานของ Contact Center
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพการบริการ
 • การสร้าง KPI Score Card 
 •  การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้วย Erlang C

หัวข้อที่ 5 : การบริหารทีมงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและเป้าหมายขององค์กร

 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนงาน
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Contact Center Agent)
 • ความท้าทายของการบริหาร Contact Center

*** เรียนรู้ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Contact Center และ เทคนิคการบริหารทีมงาน เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
7,000 บาท
ราคา Early Bird
5,950 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 1 มี.ค. 2567
 
Public Training Courses