หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
                 คุณวาราณา แสงมณี  Trainer บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์

• วันที่อบรม  21 มีนาคม 2567
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

 

       

- เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางการติดต่อหลากหลาย
- เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า และ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
- พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

หัวข้อที่ 1 : การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 

 • เป้าหมายของงานบริการลูกค้า
 • Customer Journey กับการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ 

หัวข้อที่ 2 :  เทคนิคการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • การใช้ภาษากาย  
 • การฟังและเทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
 • การพูดและการเขียน
 • Case Study : การบริหารความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

หัวข้อที่ 3 : การรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

 • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน
 • ลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและเรื่องร้องเรียน
 • การใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ
 • การบริหารอารมณ์และลดความเครียดของผู้ให้บริการ
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อที่ 4 : ขั้นตอนการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

สรุปการอบรม : การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ให้บริการที่มีความสุข 

 

*** เรียนรู้ ทักษะ เทคนิคในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และ ช่องทางอื่นๆ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ เน้น ฝึกฝนผ่านกิจกรรมประกอบการอบรม อาทิ การระดมสมอง Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าที่พบในการทำงาน ***

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระค่าอบรม
ภายใน 8 มี.ค. 67

 

ติดต่อ Call Center Master  โทร  063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article