หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตรเทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

วิทยากร คุณกฤตาภร ณ นคร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด

คุณวาราณา แสงมณี
Trainer บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์
วันที่อบรม 21 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางการติดต่อหลากหลาย
 • เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า และ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1 : การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • เป้าหมายของงานบริการลูกค้า
 • Customer Journey กับการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ

หัวข้อที่ 2 : เทคนิคการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • การใช้ภาษากาย
 • การฟังและเทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
 • การพูดและการเขียน
 • Case Study : การบริหารความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

หัวข้อที่ 3 : การรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

 • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน
 • ลักษณะของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและเรื่องร้องเรียน
 • การใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ
 • การบริหารอารมณ์และลดความเครียดของผู้ให้บริการ
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อที่ 4 : ขั้นตอนการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

สรุปการอบรม : การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ให้บริการที่มีความสุข

*** เรียนรู้ ทักษะ เทคนิคในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และ ช่องทางอื่นๆ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ เน้น ฝึกฝนผ่านกิจกรรมประกอบการอบรม อาทิ การระดมสมอง Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าที่พบในการทำงาน ***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
5,000 บาท
ราคา Early Bird
4,250 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระค่าอบรม ภายใน 8 มี.ค. 67
 
Public Training Courses