หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และควบคุมคุณภาพของ Contact Center
(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)

วันที่อบรม 19 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9.00 - 1ุ6.30 น.)
สถานที่จัดอบรม กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center
 • เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกและวางแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Contact Center
 • รู้จักดัชนีที่ใช้ในการบริหารทีมงาน และควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
 • เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพการบริการ รวมถึงการประเมินคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ Contact Center
 • ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพบริการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน Contact Center

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1 : กลยุทธ์การบริหารทีมงาน Contact Center อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เป้าหมายการบริหารทีมงาน Contact Center
 • การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน (Recruitment)
 • การวางแผนฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน (Training Plan)
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • เทคนิคการโค้ช การชมเชย และการตักเตือน
 • การประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ (Evaluation Metrics)
 • ปัญหาที่พบในการบริหารทีมงาน และ แนวทางการทำงานของหัวหน้าทีม

หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการโดยวิธี Call Monitoring

 • ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการบริการของ Contact Center
 • หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring
 • เทคนิคการวิเคราะห์ทักษะของเจ้าหน้าที่ Contact Center
 • ความผิดพลาดร้ายแรง และ ความผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงในการให้บริการ
 • เทคนิคการทำ Call Calibration เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานของผู้ตรวจสอบ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพ
 • การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ

*** เรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน การคัดเลือกและวางแผนอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มทักษะการประเมินผล เน้นการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
7,000 บาท
ราคา Early Bird
5,950 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 6 มิ.ย. 67
 
Public Training Courses