หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article

หลักสูตร  กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center
(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)

 

• วันที่อบรม   วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 1ุ6.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  Online ผ่านระบบ Zoom
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ
การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

           
 

• เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center
• เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกและวางแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Contact Center
• รู้จักดัชนีที่ใช้ในการบริหารทีมงาน และควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
• เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพการบริการ รวมถึงการประเมินคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ Contact Center
• ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพบริการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน Contact Center

 

หัวข้อที่ 1 :  กลยุทธ์การบริหารทีมงาน Contact Center อย่างมีประสิทธิภาพ 

•    เป้าหมายการบริหารทีมงาน Contact Center
•    การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงาน (Recruitment)
•    การวางแผนฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน (Training Plan)
•    การสร้างทัศนคติเชิงบวก แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
•    เทคนิคการโค้ช การชมเชย และการตักเตือน
•    การประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ (Evaluation Metrics)
•    ปัญหาที่พบในการบริหารทีมงาน และ แนวทางการทำงานของหัวหน้าทีม

 
หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการโดยวิธี Call Monitoring

•    ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการบริการของ Contact Center
•    หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring
•    เทคนิคการวิเคราะห์ทักษะของเจ้าหน้าที่ Contact Center
•    ความผิดพลาดร้ายแรง และ ความผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงในการให้บริการ
•    เทคนิคการทำ Call Calibration เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานของผู้ตรวจสอบ
•    เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพ 
•    การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ
 
 

*** เรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน การคัดเลือกและวางแผนอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มทักษะการประเมินผล  เน้นการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

 


ราคาเต็ม
7,000.00 บาทราคา Early Bird
5,600.00 บาท
 (ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 8 พ.ย. 66)

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com  

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article