บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) article

บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Customer Survey)

บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังลูกค้าตามรายชื่อที่ท่านกำหนดทางโทรศัพท์ เพื่อขอสอบถามความความคิดเห็นต่อสินค้า หรือ การบริการที่ลูกค้าของท่านได้รับ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการและเป็นข้อมูลทางการตลาด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าและยอดขายต่อไป

 
 หัวข้อการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า  อาทิ
  • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
  • การสำรวจความพึงพอใจของสินค้า และ บริการของเจ้าหน้าที่
  • การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่
  • การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการหลังการขาย หรือ ขอรับบริการ
  • การสำรวจตลาด (Market Research)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-896-8586 หรือ email : contact@callcentermaster.com


 ตัวอย่างคำถาม การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ  Call Centerชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Customer Satisfaction

Customer Satisfaction Survey