คุณเบญจมาศ ใจหลัก article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก
Certified Trainer & Executive Coach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเบญจมาศ ใจหลัก จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Southern Illinois University at Carbondale (SIUC), Illinois,  สหรัฐอเมริกา  ระดับปริญญาตรี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้รับประกาศนียบัตร Certified Trainer of NLP certified โดย American Board of NLP 

คุณเบญจมาศ มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมากกว่า 20 ปีในบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงอยู่ใน Fortune 500 เธอมีความเชี่ยวชาญในด้านการขาย การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เธอเคยเป็นผู้บริหารฝ่ายขายอาวุโสของ Microsoft ซึ่งเธอเป็นผู้รับผิดชอบการขายประจำปีมูลค่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐ  

นอกจากนั้น เธอได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมมามากกว่า 10 ปีเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล  การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และการสร้างความสำเร็จที่มาควบคู่กับความสุข 
 
 
ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • การขายอย่างมืออาชีพ
  • การสื่อสารและประสานงานภายในองค์กร
  • การทำงานเป็นทีม
  • การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ประสบความสำเร็จ

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article