Customer Satisfaction Survey

ตัวอย่างคำถาม การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ  Call Center

คุณ (ชื่อลูกค้า) พึงพอใจกับความรวดเร็วในการรับสายของเจ้าหน้าที่ในระดับคะแนนเท่าใด
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจกับคำถาม และความต้องการของคุณ (ชื่อลูกค้า) ในระดับคะแนนใด
เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลและ ตอบคำถามที่คุณต้องการสอบถามในระดับคะแนนใด
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ อธิบาย ข้อมูลต่างๆ  ครบถ้วนและ ชัดเจน ได้ในระดับคะแนนใด
เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ และ เต็มใจบริการในระดับคะแนนเท่าใด
คุณมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจาก Call Center โดยภาพรวมในระดับคะแนนใด
 Customer Satisfaction

บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) article