บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article

บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์
(Telephone Service Quality Standard & Measurement)

Call Center Master ขอแนะนำบริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นบริการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน Call Center เพื่อใช้ตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

 จัดทำมาตรฐานของการให้บริการทางโทรศัพท์

  • กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะสมกับงานของ Call Center
  • ออกแบบแบบฟอร์ม (Monitoring Form) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
  • จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการทำงานที่เป็นมาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้
  • จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพและแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ

 ตรวจสอบคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center

  • จัดส่งผู้เชียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center (Call Monitoring Service)
  • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ (Customer Satisfaction Survey)
  • นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-896-8586 หรือ email : contact@callcentermaster.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Services

บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article