คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณกฤตาภร ณ นคร (อ. นก)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

 

 
คุณกฤตาภร ณ นคร จบการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ (MBA)  จาก University of Akron, Ohio  สหรัฐอเมริกา  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน  COPC  (Customer Operations Performance Center Inc.)  หลักสูตร Contact Center Excellence,  High Performance Management Technique  และ หลักสูตร COPC® Management Training Series (Silver)
 
มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ และบริหารหน่วยงาน Contact Center มากกว่า 20 ปี
  • การบริหารทีมบริการลูกค้า และ Outsource Call Center ( Customer Services, Technical Support, Telemarketing, Telesales และ Fulfillment)
  • บริหารทีมจัดหาเจ้าหน้าที่ outsource  call center
  • การจัดระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ และการบริหารหน่วยงาน Contact Center
ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • การบริหารหน่วยงาน Call Center
  • การวัดประสิทธิภาพและบริหาร KPIs ของ Call Center
  • การบริหารทีมงานบริการลูกค้า
  • การควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ (Call Monitoring)
  • ทักษะการให้บริการลูกค้า ช่องทางทางโทรศัพท์และ Online
  • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
  • เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์

 

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article