คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์
Operation Manager
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณรุ่งระวี พันธานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เอกการจัดการ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ธุรกิจศึกษา (การตลาด) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณรุ่งระวี มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการลูกค้ามากกว่า 20 ปี 
เธอมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาทิ สินเชื่อบ้าน  เครดิตการ์ด  และบัตรกดเงินสด ให้กับเจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร  การรับเรื่องและแก้ปัญหาร้องเรียนของลูกค้า  รวมถึงการจัดทำ Knowledge Management (KM) ขององค์กร

นอกจากนั้น  คุณรุ่งระวีมีประสบการณ์ด้านศูนย์ Call Center ของธนาคาร และการดูแลทีม Call Center ของบริษัท Outsource Call Center ที่ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภท 
 
ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
  • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article