ReadyPlanet.com

รักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ลูกค้า article
รักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ลูกค้า 
(Be responsive to your customer)
 
ความไว้วางใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้า 
เป็นไปได้ว่าในการบริการหรือการขาย เจ้าหน้าที่ อาจจะไม่สามารถให้คำตอบ หรือ แก้ไขปัญหาได้ในทันที  จึงจำเป็นต้องขอรับเรื่องเพื่อดำเนินการให้สำเร็จ  สัญญาที่กล่าวถึงอาจจะเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแจ้งกลับ การนัดหมายโทรกลับตามเวลาที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า หรือ การแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้สัญญาไว้  เป็นต้น  ในทางกลับกันการเพิกเฉยคำสัญญาที่ได้ให้ไว้จะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ได้
 


โดย  คุณกฤตาภร ณ นคร
5 พฤศจิกายน 2562
Call Center Master Tips - H