ReadyPlanet.com

 

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling) 

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)  

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling Techniques)

 

 ตารางการอบรม 2564 

หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

Line ID : @callcentermaster

 

Article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Centericon

ด้วย Contact Center เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และการบริหาร Contact Center เป็นงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆ  Call Center Master ขอแบ่งปัน 5 เทคนิคการบริหารหน่วยงาน Contact Center ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

More...
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุขicon

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  มีคำพูดว่า ประสบการณ์กักตัวที่บ้าน เปรียบเสมือน “วันพักผ่อนที่น่าเบื่อ (a boring vacation)” และ ในสถานการณ์ที่เราต้องทำงาน WFH โดยไม่ทราบเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน  เราก็ควรทำงานที่บ้านกันอย่างมีความสุข Call Center Master มี checklist ให้ผู้อ่านลองดูเป็นแนวทางการทำงานที่บ้าน 

More...
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าicon

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
More...
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าicon

ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence หรือ EQ) เป็นแนวคิดที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยแนวคิดนี้มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) การควบคุมตนเอง (Self-Regulation) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Self-Motivation)  การเข้าใจสังคม (Social Awareness) และการตอบสนองต่อสังคม (Social Skills)   

More...
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

More...
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent icon

จากสถานการณ์  Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายๆ องค์กรได้เปลี่ยนความคิดอย่างจริงจังในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) ที่บ้าน และด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ Home Agent อยู่แล้ว นั่นก็คือโครงข่ายระบบโทรศัพท์เป็นแบบ IP หรือเรียกว่า VoIP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

More...