ReadyPlanet.com

 


วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

(Professional Contact Center Management)
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562


(Professional Complaint Handling Techniques)


 
 


ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centericon

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
More...
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุขicon

การทำงานในแต่ละวันของเราต้องพบเจอกับหลากหลายอารมณ์ ทั้งจากตัวเราเอง จากคนรอบๆข้างเรา เช่น เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และอีกมากมาย เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข คือ ตัวเราเอง  ใจของเราเอง  

More...
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพicon

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

More...
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าicon

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
More...
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level)icon

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความรวดเร็วในการรับสาย (Speed of Answer) และ ระดับการให้บริการ (Service Level) เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการบริการของ Call Center

More...
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า icon

ถึงแม้ว่าแนวโน้มของลูกค้าจะติดต่อช่องทาง online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to face)  ก็ยังมีความสำคัญมาก  การบริการแบบเผชิญหน้ามีข้อดีหลายอย่าง อาทิ  การอธิบายหรือทำให้เข้าใจตรงกันได้ง่าย เนื่องจากสามารถใช้ภาษากายประกอบการบริการร่วมกับวิธีการสื่อสารเพียงการพูด และการฟัง   

More...