ReadyPlanet.com

 


วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

(Professional Customer Service and Complaint Handling)
 
 
 (Build Excellent Customer Service Team Supervisor)
 

 
 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
 
 


ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

More...
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก icon

การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  การฟังเชิงรุก (Active Listening) หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจ โดยเปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ  และผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

More...
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Centericon

RPA (Robotic Process Automation) คือแรงงานดิจิตัล หรือเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในรูปของซอฟท์แวร์ที่จะมาช่วยมนุษย์เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะว่างานเหล่านี้ ถ้าลงมือทำโดยมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เสียเวลาอย่างยิ่งและมีแนวโน้มจะเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 
More...
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าicon

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
More...
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย icon

โดยลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ Call Center  นอกเหนือจากการพูดคุยกับลูกค้า (Talk time) แล้ว  หลังจากวางสายเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกงานเข้าไปในระบบ (อาทิ ระบบ CRM)   การลดเวลาบริการต่อสาย (หรือ Handling Time)  จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  

More...
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Centericon

เมื่อองค์กรของคุณจัดตั้งหน่วยงาน Call Center ขึ้นมาแล้ว คุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของ Call Centerเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และใช้ในการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

More...