ReadyPlanet.com

 


 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า

 (Build Excellent Customer Service Team Supervisor)
 

 
 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
(Professional Complaint Handling Techniques)
 
 
 


ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Centericon

ในการบริการลูกค้าแต่ละเคส หรือ แต่ละสายเป็นไปได้ว่าจะมีทั้งข้อดี และข้อที่สามารถพัฒนาต่อได้  การให้คำแนะนำ (Feedback) ไปยังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จึงเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

More...
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น icon

ด้วยงานของเราคือ งานบริการ และ ลูกค้าไม่มีวันหยุด ที่จะสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ อาชีพนี้จึงต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกะและวันหยุดสลับกันไปเพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราทำอาชีพนี้อย่างมีความสุข อาชีพนี้มีข้อดีอยู่มากมาย 

More...
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

More...
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก icon

การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  การฟังเชิงรุก (Active Listening) หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจ โดยเปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ  และผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

More...
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Centericon

เมื่อองค์กรของคุณจัดตั้งหน่วยงาน Call Center ขึ้นมาแล้ว คุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของ Call Centerเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และใช้ในการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

More...
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองicon

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
More...