Callcentermaster.com  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  โดยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งและทีมงานที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างครบวงจร (Call Center , Customer Service,  Technical Support , Telemarketing และ Telesales) เพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในสายงานบริการลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นระดับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเจ้าของธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สนใจจะทำให้งานบริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการขาย หรือเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อหาลูกค้า  รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลของตนเองไว้ประกอบการวางแผนธุรกิจ หรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านนี้อยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจด้านนี้  อีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป

      ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Callcentermaster.com จะยังประโยชน์แก่ผู้สนใจ และหวังว่าจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติมอีกแหล่งหนึ่ง 

     ด้วยความปรารถนาดีจาก   ทีมงาCall Center Master   

 

 ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]