บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article

   บริการฝึกอบรมแบบ Public Training 

Call Center Master  ได้จัดหลักสูตรด้านทักษะการให้การบริการลูกค้า การขายสินค้าทางโทรศัพท์  การบริหารหน่วยงาน Call Center และ การควบคุมคุณภาพการบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นำไปสู่การการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ  และ สร้างความภักดีของลูกค้าต่อองค์กรของท่าน

เหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, Call Center Agent, Customer Service, Technical Support, Operator Staff และ ผู้ที่ทำงานด้านการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ

  การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
    (Professional Customer Service and Complaint Handling)

  เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
    (Complaint Handling Techniques)

  การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
    (Effective Communication for customer service and complaint handling)

เหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่ขาย (Telesales)

  เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
    (Telesale techniques)

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร (Contact Center Manager), หัวหน้างาน (Supervisor), หัวหน้าทีม (Team Leader) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA)

  การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ  
    (Professional Contact Center Management)

  กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ 
    (Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)

  การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
    (Contact Center Quality Measurement and Control)

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center
    (Contact Center Management - Key Success)

  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
    (Build Excellent Customer Service Team Supervisor)
Services

บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article
บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) article