หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management) 

• วันที่อบรม   กำหนดภายหลัง 
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ
การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 


    
- เข้าใจภาพรวมของการบริหารหน่วยงาน Contact Center
- รู้จักดัชนี (Metrics) ใน Contact Center และเข้าใจความสัมพันธ์ของผลการทำงานในดัชนีต่างๆ 
- เรียนรู้การวิเคราะห์  Contact Center Report  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center
- เรียนรู้เทคนิคการประเมินคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring  
- เรียนรู้กระบวนการบริหารทีมงาน  Contact Center

 

    

หัวข้อที่ 1:  ภาพรวมของการบริหารหน่วยงาน Contact Center

หัวข้อที่ 2 : การบริหารประสิทธิภาพการทำงานของ Contact Center  

• ดัชนี (Contact Center Metrics) และ การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI Targets) 
   o    Inbound Phone
   o    Outbound Phone
   o    Non-Phone อาทิ Email และ Non-Real Time Transaction
   o    Productivity
• ความสัมพันธ์ และ การนำ Contact Center Metrics ไปใช้ในการบริหารทีมงาน 
• การควบคุมและบริหาร Contact Center KPI โดย Real-time Monitoring 
• การวิเคราะห์รายงาน (Contact Center Report) และ การสร้าง KPI Scorecard 
• การนำข้อมูลการติดต่อจากลูกค้า (Historical Data) เพื่อใช้ในการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

หัวข้อที่ 3 : การบริหารคุณภาพการทำงานของ Contact Center  

• ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการทำงานของ Contact Center (Quality Metrics)
• การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Quality Monitoring 
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพการบริการ 

หัวข้อที่ 4 :  การบริหารทีมงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และเป้าหมายขององค์กร 

• ขั้นตอนการบริหารทีมงาน Contact Center 
• การวางแผนการฝึกอบรม และเทคนิคการสอนงาน  
• การ Drive / Motivate ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Contact Center Agent)  
• ปัญหาที่มักพบในการบริหารทีมงาน และแนวทางการทำงานของหัวหน้าทีม Contact Center

*** เรียนรู้ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Contact Center และ เทคนิคการบริหารทีมงาน  เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์  และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***


ราคาเต็ม
7,000.00 บาท
ราคา Early Bird
5,950.00 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com  

 
Public Training Courses

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
ตารางการอบรม Public-Training article