บริการจัดอบรม (In-House Training) article

   บริการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training Service)

Call Center Master  ขอแนะนำบริการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ Call Center ในรูปแบบการจัดอบรมภายใน (In-Housing Training)  โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารหน่วยงาน Call Center และ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ Call Center และ Contact Center

   หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
     (Professional Customer Service and Complaint Handling)

  หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
    (Professional Telephone Service)

  หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
    (Complaint Handling Techniques)

  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    (Effective Communication Techniques)

  หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center
    (Service Mind & Telephone Skill)

  หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์
    (Telephone & Service Skills)

  หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
    (Complaint Handling)

  หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
    (Build Positive Attitude in Customer Service)




หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ขาย (Telesales)

  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์  (Telesale techniques)



หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Contact Center Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) 

  หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ 
      (Professional Contact Center Management)

  หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ
     (Contact Center Metrics, Qualtiy Assurance and Professional Management)

  หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ 
     (Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)

  หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์
     (Quality Assurance - Call Center)

  หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์
    (Call Center Measurement & Quality Control) 

  หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
    (Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

  หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center
    (Call Center Management - Key Success)


 

Call Center Master  เข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน  เรายินดีให้คำปรึกษาและออกแบบเนื้อหาหลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมทักษะการให้บริการให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน  สนใจการอบรมของ Call Center Master


ติดต่อ คุณกฤตาภร  โทร:  095-896-8586 หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com


 Call Center Master  ยินดีให้บริการค่ะ

 




Services

บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article
บริการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Survey) article