ReadyPlanet.com





Article


เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article

จากสถานการณ์  Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายๆ องค์กรได้เปลี่ยนความคิดอย่างจริงจังในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) ที่บ้าน และด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ Home Agent อยู่แล้ว นั่นก็คือโครงข่ายระบบโทรศัพท์เป็นแบบ IP หรือเรียกว่า VoIP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้โทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วยarticle

Telesales หรือ พนักงานขายผ่านโทรศัพท์ เช่น พนักงานขายประกัน พนักงานขายบัตรเครดิต พนักงานขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นอาชีพที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ผู้เขียนมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า ลูกค้ารับแล้วตัดสายทิ้ง อ้างว่าไม่สะดวกคุย เป็นต้น ขอแบ่งปันวิธีการเป็น Telesales มืออาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการขายทางโทรศัพท์

 
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19article

หลังสถานการณ์โควิด – 19  เจ้าหน้าที่ Call Center จำเป็นต้องพัฒนาทักษะงานของตนเองอย่างไร   เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal  ที่สนใจเรื่องของการใช้ออนไลน์หรือเทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น  ซึ่ง Call Center เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการให้บริการคำแนะนำข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด  

 
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าarticle

ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence หรือ EQ) เป็นแนวคิดที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยแนวคิดนี้มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) การควบคุมตนเอง (Self-Regulation) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Self-Motivation)  การเข้าใจสังคม (Social Awareness) และการตอบสนองต่อสังคม (Social Skills)   

10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article

การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center  มีหลายวิธี ได้แก่  1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า  2. จัดทำ Call Calibration เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article

คำร้องเรียน คือ เสียงของลูกค้า ที่ให้โอกาสบริษัทได้ดูแลลูกค้า และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจ เป็นความพึงพอใจ จึงท้าทายการสร้างสรรค์การบริการให้แก่ลูกค้าและนำไปสู่การบริการที่ประสบความสำเร็จได้

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดีarticle

จิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดีนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกตำแหน่งงาน เพราะปัจจุบันองค์กรต่างๆ แข่งขันการทำงานกันที่ “การบริการ”  ดังนั้น คนในองค์กรต้องสร้างจิตบริการ  ถ้าบริการดีกว่า ก็ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ หรือหากบริการได้ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการก็จะประทับใจตลอดไปไม่มีวันลืม

 
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article

การโค้ช คือ การช่วยให้โค้ชชี่ (ผู้ถูกให้คำแนะนำ) สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนเอง  โดยทำให้รู้สึกว่าเขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ  ทุกๆ องค์กรควรต้องมีระบบการโค้ช ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และการสอนงาน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่งขึ้น  

เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์article

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]