หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article

หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center 
(Call Center Management - Key Success)

• ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
• เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป (Call Center Supervisor และ Manager) และ/หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)

 

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงาน Call Center  การวัดประสิทธิภาพของ และคุณภาพการทำงานของ Call Center
 • เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน
 • เรียนรุ้และฝึกฝนเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • เรียนรู้วิธีการพัฒนา การอบรม และการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงาน
 • หัวหน้างานสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 • โครงสร้างของ Call Center และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน
 • การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
 • การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาทีมงานให้บริการลูกค้า(การวางแผนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่)
 • การวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Call Center
 • การวัดและควบคุมคุณภาพการบริการของ Call Center
 • การวัดผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center
 • รายงานที่จำเป็นในการบริหารหน่วยงาน Call Center
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลและรายงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 แนวทางในการฝึกอบรม

 • บรรยายเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบ
 • การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร

หมายเหตุ: หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อ Call Center Master โทร: 095-896-8586 หรือ อีเมล : contact@callcentermaster.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article