หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article

หลักสูตร  เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
(Complaint Handling in Difficult Situations)

• ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
• 
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)  เจ้าหน้าที่รับสาย (Call Agent)  รวมถึงผู้ที่ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 

 • เข้าใจพฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อพัฒนาทักษะและฝึกฝนเทคนิคในการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า มีกำลังใจในการทำงาน และเพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน ผ่านกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันระหว่างการฝึกอบรม

 • สถานการณ์และสาเหตุของสถานการณ์ที่ยุ่งยากในการให้บริการลูกค้า
 • ลูกค้าร้องเรียนเพราะอะไร
 • ความคาดหวังของลูกค้าที่ขอรับบริการ
 • เหตุผล 10 ข้อ ที่ลูกค้าไม่ต้องการฟังในการขอรับบริการ
 • ลักษณะ และ พฤติกรรมของลูกค้าที่ยากจะรับมือ (Difficult Customers)
 • เทคนิคการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
  • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  • ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้า
  • เทคนิคในการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า 
  • การใช้คำพูดเชิงบวกในการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
 • ขั้นตอนการบริการลูกค้าและรับเรื่องปัญหาทางโทรศัพท์ทีมีประสิทฺธิภาพ
 • แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก และการลดความเครียดจากการทำงานบริการ

 แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง 

หมายเหตุ หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586 หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article