หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article

 

หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication Techniques)

• ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
• เหมาะสำหรับ 
: ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน รวมถึงติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

- เข้าใจความสำคัญของการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ การนำทักษะการสื่อสารไปใช้ในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ
 - เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร เช่น การฟัง การพูด การใช้คำพูด การตั้งคำถาม การเขียน การรับข้อร้องเรียน และการใช้ภาษากาย เป็นต้น
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

หัวข้อที่ 1 : ความสำคัญของการสื่อสาร 
 • ความสำคัญของการสื่อสารและประโยชน์ที่ได้รับ 
  อุปสรรคของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเภทของการสื่อสาร และช่องทางการติดต่อของลูกค้าในยุคดิจิตัล อาทิ Face-to-Face, Phone, Email, และ Social Media
 
หัวข้อที่ 2 :  เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการฟังแบบจับใจความ (Active Listening)
 • เทคนิคการพูด (Speaking)
 • เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก (Positive Words)
 • เทคนิคการตั้งคำถาม (Questioning)
 • เทคนิคการเขียน (Writing)
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวลูกค้า (Persuasion)
 • เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยาก (Communicating in difficult situations)

 หัวข้อที่ 3 : Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และช่องทางต่างๆ
 • การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • การประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน
 • การสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยาก เช่น การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น

หัวข้อที่ 4 : สรุปการอบรม
• การเพิ่มความมั่นใจ และพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยตนเอง

 

 แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง

 

หมายเหตุ: หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม


 
ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล 
contact@callcentermaster.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article