หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)


เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และทีมงาน Contact Center และ
ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า- เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของหัวหน้างาน และ การกำหนดเป้าหมายของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มพูนเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและบริหารทีมงานเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
- ฝึกฝนการการวางแผนเพื่อพัฒนาทีมงานหัวข้อที่ 1 :  การกำหนดเป้าหมายของการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน

• เป้าหมายของการบริหาร  และ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน Call Center
• ความสัมพันธ์ของ Call Center KPIs และการบริหาร KPIs ให้ประสบความสำเร็จ
• บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน


หัวข้อที่ 2 :  เทคนิคการบริหารทีมงานที่ช่วยให้หัวหน้างานและทีมงานสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยม        

• การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมงาน
• การมีวินัยในการทำงาน
• การกำหนดเป้าหมายของทีมงาน
• การจัดทำ Score Board
• การสรุปผลการปฏิบัติงาน และการปรับแผนการทำงาน
• การกระตุ้นด้วย Incentive,  Reward  และการแข่งขันระหว่างทีมงาน


หัวข้อที่ 3 :   เทคนิคการดูแลทีมงาน

• คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องการ
• เทคนิคการสอนงาน
• การตั้งคำถามที่ดี
• การดูแลทีมงาน และการบริหารความเครียดของพนักงาน

 

หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

 

แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง


 
ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com

 
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article