หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
(Build Positive Attitude in Customer Service)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
เหมาะสำหรับ
 ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

 

  • สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน  การบริการลูกค้า องค์กร และผู้ร่วมงาน
  • เข้าใจบทบาทการเป็นผู้ให้และผู้รับที่มีความสุข
  • เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
  • เรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคการสื่อสารเพื่อบริการลูกค้าและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารเชิงบวกในสถานการณ์ต่างๆ


 

      1. ความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวก
      2. บทบาทการเป็นผู้ให้บริการที่มีความสุข
      3. แนวคิดเอาใจเขา มาใส่ใจเราในการบริการลูกค้า
      4. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
      5. เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริการและการประสานงาน
      6. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
      7. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ
      8. การบริหารความเครียดจากการทำงาน

หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

แนวทางในการฝึกอบรม

  • วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
  • จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article