หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling)

ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในยุคดิจิตัลที่มีช่องทางการติดต่อหลากหลาย
 • เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า และ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1 : การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 • ช่องทางการติดต่อของลูกค้าในปัจจุบัน อาทิ Face to Face, Phone, Email, Chat และ Social Media
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
 • การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ
 • ทัศนคติและการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ

หัวข้อที่ 2 : การสื่อสารและประสานงานทางช่องทางการติดต่อต่างๆ

 • ทักษะการฟัง การพูด การเขียน (Email/ Chat/ Short Message) และทักษะอื่นๆ ในการบริการ
 • เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการ
 • การใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ

หัวข้อที่ 3 : ขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 • ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้า

หัวข้อที่ 4 : การรับแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

 • สาเหตุของการร้องเรียน
 • เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน
 • การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและเรื่องร้องเรียน
 • ประเภทของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทาง Online

หัวข้อที่ 5 : สรุปการอบรม

 • การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ

แนวทางในการฝึกอบรม

 • วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
 • จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง

หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article