หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telephone Service)

• ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
• 
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

      

- เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
- เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
- พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
- ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ
- เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 หัวข้อที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการทางโทรศัพท์  

 • ความสำคัญของงานบริการทางโทรศัพท์  
 • พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์  
 • การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ  
 • ทัศนคติและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ 

 

หัวข้อที่ 2 : ทักษะและขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์   

 • ทักษะการฟัง การพูด การจับประเด็น และทักษะอื่นๆ ในการบริการทางโทรศัพท์
 • การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ  
 • ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้า  

 

หัวข้อที่ 3 : การให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 • สาเหตุของการร้องเรียน  
 • ลักษณะของลูกค้าที่มีปัญหาหรือต้องการร้องเรียน  
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการ
 • เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน 
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า  

 

หัวข้อที่ 4 : สรุปการอบรม  

 • การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า   
 • ความเครียดกับงานบริการ


 แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ Role Play และ การระดมสมอง

หมายเหตุ: หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
 

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article