หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article

หลักสูตร  การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 
(Call Center Measurement & Quality Control)  


 

ระยะเวลาการอบรม  1 วัน 
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) และหัวหน้างาน (Supervisor)

 
 
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพ และ การวัดคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์  
  • การกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ  หลักเกณฑ์ในการวัดผล  
    แนวทางในการวิเคราะห์ผลและการประเมินผลในการปฏิบัติงาน เรียนรู้
  • เข้าใจเทคนิค และการวิเคราะห์ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center
  • เรียนรู้การวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

 


     • ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพ และ คุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ 
     • ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Call Center
     • การวัดผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center
     • การประยุกต์ใช้ข้อมูลและรายงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
     • การกำหนดมาตรฐานเพื่อวัดคุณภาพการบริการ Call Center
     • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
     • เทคนิคในการวิเคราะห์ทักษะในการสื่อสารของผู้ให้บริการ (Call Center Agent)
     • เทคนิคการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     • แนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
 
 
 
 
แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรบรรยายเนื้อหา  แนะนำทักษะต่างๆ  และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน (Workshop) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
 
 หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
 
 

 
ติดต่อ Call Center Master โทร 095-896-8586 หรือ อีเมล: contact@callcentermaster.com
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article