หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article

หลักสูตร  ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์
(Telephone & Service Skills)


 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน   

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์    

 

-  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
-  เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การบริการลูกค้าร้องเรียน 
   และการทำงานเป็นทีม     
-  เพื่อฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

หัวข้อที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบริการ

 • ความสำคัญของงานบริการที่มีต่อลูกค้า และองค์กร
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์
 • การบริการที่ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างไร
 • การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ

 

หัวข้อที่ 2 : ทักษะที่ใช้ในการทำงานบริการ

 • ทักษะการฟัง และ ทักษะการพูด
 • ทักษะอื่นๆ ของผู้ให้บริการที่ดี
 • เทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในการบริการ และการประสานงาน

 

หัวข้อที่ 3 : ขั้นตอนในการให้บริการและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • ขั้นตอนการบริการและประสานงานทางโทรศัพท์ทีมีประสิทฺธิภาพ
 • ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 

หัวข้อที่ 4 : การให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ยุ่งยากอย่างมืออาชีพ

 • สาเหตุของการร้องเรียน และแนวทางในการแก้ไข
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • เทคนิคในการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า

 

หัวข้อที่ 5 : การสร้างความประทับใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 • การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ  
 • ความเครียดกับงานบริการ
 • เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ขอรับบริการ

 

 แนวทางในการฝึกอบรม

• วิทยากรแนะนำทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ (ผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้)
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 

 

หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

 

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586 หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article