หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)


 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 

• เข้าใจหลักการบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center
• เรียนรู้การวางแผนและเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ Contact Center
• เรียนรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
• เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพการบริการ รวมถึงการประเมินคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ Contact Center
• ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพบริการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน Contact Center

 

 

หัวข้อที่ 1 :  กลยุทธ์การบริหารทีมงาน Contact Center อย่างมีประสิทธิภาพ

• บทบาท และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน Contact Center
• ทักษะการเป็นหัวหน้าทีมงานบริการลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
• การกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ (Minimum Job Requirement) และการคัดเลือก (Recruitment)
• การวางแผนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ (Training Plan)
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ การให้ Positive & Negative Feedback
• การสร้างทัศนคติเชิงบวก และ แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
• ปัญหาที่พบในการบริหารทีมงาน และ แนวทางการทำงานของหัวหน้าทีม

 

หัวข้อที่ 2 : การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการโดยวิธี Call Monitoring

• การจัดระบบงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center
• การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
• การออกแบบแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพ (Call Monitoring Form) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
• เทคนิคการวิเคราะห์ทักษะของเจ้าหน้าที่ Contact Center
• ความผิดพลาดร้ายแรง และ ความผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงในการให้บริการ
• เทคนิคการทำ Call Calibration เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานของผู้ตรวจสอบ
• เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพ
• รายงานการตรวจสอบคุณภาพการบริการ
• การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ

 

แนวทางในการฝึกอบรม
• วิทยากรบรรยายผ่านเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้
• จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน (สอดคล้องกับเนื้อหาของการอบรม)


 
หมายเหตุ : หัวข้ออบรม และ กิจกรรมสามารถหารือร่วมกันเพื่อปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

 

ติดต่อ Call Center Master  โทร 095-896-8586  หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.com

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
In-House Training Course

หลักสูตร ทักษะการบริการและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center article
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าและประสานงานทางโทรศัพท์ (Telephone & Service Skills) article
หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Complaint Handling) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ (Build Positive Attitude in Customer Service) article
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Technique) article
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Call Center (Call Center Management) article
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Quality Assurance - Call Center) article
หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการทางโทรศัพท์ (Call Center Measurement & Quality Control) article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Build Excellent Customer Service Team Supervisor) article
หลักสูตร การวัดและบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article